Projectenoverzicht

Plek voor een subheading

Kruising Van Baerlestraat van Concertgebouwplein
Lees meer
Vervanging gasleidingen Nellestein
Lees meer
Herinrichting van der Madeweg
Lees meer
Aanleggen nieuwe LS kabel Nieuwe Hemweg
Lees meer
Aanleg glasvezel Museumkwartier
Lees meer
Vervangen en aanleggen gas en elektra Plesmanlaan
Lees meer
Vervangen gasleiding Bilderdijkkade
Lees meer
Aanleg elektra Baden Powellweg–Pieter Calandlaan
Lees meer
Vervangen gasleiding Keizersgracht
Lees meer
Realisatie Brinktoren
Lees meer
Aanleg elektra Fred. Roeskestraat
Lees meer
Vervanging warmteleiding Stadionkade-Locatellikade
Lees meer
Vervangen gasleiding Celebesstraat
Lees meer
Beproeving zinkers en vervangen gasleiding Buiksloterweg
Lees meer
Aanleg elektra Louis Raemaekersstraat
Lees meer
Tijdelijke inrichting Hondsrugweg
Lees meer
Realiseren appartementencomplex Zeeburgerdijk 209-211
Lees meer
Aanleg middenspanningstracé Westpoortweg-Kaapstadweg
Lees meer
Groot onderhoud Osdorperweg
Lees meer
Vervangen gasleidingen Prinses Beatrixlaan
Lees meer
BLVC-Inspectie Houthavens
Lees meer
Plaatsing trafostation Reinwardtstraat
Lees meer
Aanleg glasvezel Oude Pijp
Lees meer
Aanpassen openbare ruimte tennispark A9
Lees meer

Projecten

Groot onderhoud Osdorperweg

De asfaltconstructie, inclusief de fundering, van de Osdorperweg tussen huisnr. 726 en 962 wordt vervangen. Tevens worden er door diverse partijen k&l aangelegd/vervangen in de berm van de Osdorperweg. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt de rijbaan van de Osdorperweg afgesloten. Het totale werkvak wordt opgedeeld in diverse "korte"  werkvakken zodat de bedrijven en woningen bereikbaar blijven. Wij hebben voor dit project het BLVC-plan opgesteld. Om dit plan te kunnen schrijven hebben wij intensief samengewerkt met de aannemer en de gemeente. Hierdoor konden de eisen van de diverse stakeholders worden verwerkt in het bepalen van de werkvakken en de maatregelen.
Bekijk project

Realisatie Brinktoren

In opdracht van aannemer Cordeel zijn wij betrokken geweest bij het project Brinktoren voor het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging voor dit project bestond met name uit het zoeken naar ruimte om te bouwen in een druk gebied waar het grootste deel van de omliggende gebouwen al gebouwd en in gebruik zijn. Het zoeken naar genoeg ruimte in combinatie met het rekening houden met bestaande verkeersstromen vormde een complexe puzzel. Uiteindelijk is er met de aannemer en de gemeente gezocht naar een oplossing die zowel werkbaar is voor de aannemer als acceptabel voor de omgeving.
Bekijk project

Aanleg middenspanningstracé Westpoortweg-Kaapstadweg

Vanaf een technische ruimte langs de Westpoortweg wordt een middenspanningskabel aangelegd t.b.v. een klantaansluiting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Gelder Kabel-, Leiding- en montagewerken in opdracht van Liander. De werkzaamheden omvatten onder andere het maken van een boring onder de Westportweg door, het graven van een kabelsleuf en het intrekken van middenspanningskabels langs de Kaapstadweg. Binnen dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en het afstemmen met stakeholders.
Bekijk project

BLVC-Inspectie Houthavens

Tijdens de ontwikkeling in de Houthavens voert de afdeling beheer van de gemeente Amsterdam inspecties uit bij de diverse projecten. Er worden foto's gemaakt van zaken die niet goed gaan, welke juist wel goed gaan en of er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming. Al deze zaken worden door ons in een rapportage verwerkt welke wij 2 maandelijks opleveren en bespreken met beheer.
Bekijk project

Beproeving zinkers en vervangen gasleiding Buiksloterweg

Op de Buiksloterweg worden de zinkers onder het Noordhollandsch Kanaal vrij gegraven om te worden voorzien van een blindflens. Indien de zinkers niet lek blijken te zijn, wordt er over gegaan tot het vervangen van de gasleiding op de Buiksloterweg en de Sixhavenweg. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. Hierin is met aannemer Van Baarsen, Liander en de gemeente bekeken hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd terwijl de belangrijke fietsroute en bestemmingsverkeer naar de Buiksloterweg zo min mogelijk hinder ondervindt. Aan beide zijden van het Noordhollandsch Kanaal moet maatwerk geleverd worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zonder de bereikbaarheid ernstig in het geding te brengen.
Bekijk project

Vervanging warmteleiding Stadionkade-Locatellikade

Onder het zuidelijke Amstelkanaal dient een bestaande leiding van het warmtenet te worden vervangen. In de huidige leiding is lekkage opgetreden. Om de leidingen te kunnen vervangen dient er een werkvak te worden gemaakt op de Stadionkade en de Locatellikade. De huidige leiding wordt eruit getrokken en het lek dient te worden gelokaliseerd en geïnspecteerd. Vervolgens wordt de nieuw leiding ingetrokken en aangesloten op het bestaande net. Ten behoeve van het uitrekken en intrekken van de leidingen dient de Stadionkade te worden afgesloten. Dit vergt intensieve communicatie met het stadsdeel en de aannemer. Binnen dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen, hebben wij het BLVC-plan opgesteld en het omgevingsmanagement verzorgt.
Bekijk project

Aanleggen elektra Nieuwe Hemweg

Op de Nieuwe Hemweg wordt door Liander elektra een nieuw laagspanningstracé aangelegd om een storing aan de openbare verlichting te verhelpen. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging van dit project zat hem voornamelijk in het feit dat het gebied rondom het projectgebied kortgeleden op de schop is gegaan en dat op beschikbare plattegronden de nieuwe infrastructuur veelal niet verwerkt is. Hierdoor werd het precies bepalen van de locatie van tijdelijke verkeersmaatregelen een stuk ingewikkelder.
Bekijk project

Aanleg glasvezel Museumkwartier

In het Museumkwartier wordt door Van Gelder Telecom in opdracht van KPN in verschillende fasen een glasvezelnetwerk aangelegd. Om alle huizen aan te kunnen sluiten op het netwerk, worden binnen het projectgebied in alle straten werkzaamheden uitgevoerd. Wij adviseren Van Gelder Telecom bij het opstellen van het BLVC-Plan en het uitdenken van oplossingen. Hiervoor beoordelen wij of binnen straten generieke maatregelen kunnen worden toegepast of dat er maatwerk nodig is.
Bekijk project

Vervangen en aanleggen gas en elektra Plesmanlaan

Op de Plesmanlaan, de Maassluisstraat en de Voorburgstraat worden werkzaamheden uitgevoerd door Liander Gas en Elektra t.b.v. het vervangen en aanleggen van nieuwe kabel- en leidingtracés. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van het BLVC-plan. De uitdaging van dit project zat hem vooral in het tracédeel van de Plesmanlaan waarbij een belangrijke fietsroute moest worden afgesloten. Hierin moest gezocht worden naar een alternatief voor fietsers om niet om te hoeven rijden waarbij ook het openbaar vervoer op de Plesmanlaan zo min mogelijk hinder mag ondervinden.
Bekijk project

Vervangen gasleiding Bilderdijkkade

In het gebied rondom de Bilderdijkkade dient te gasleiding te worden vervangen door Liander. Hierbij zijn wij betrokken geweest bij het opstellen van het BLVC-plan. De uitdaging van dit plan bestond voornamelijk uit het bereikbaar houden van het gebied rondom de scholen aan het Bilderdijkpark. De school, en overige omliggende stakeholders, dienen tijdens de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar te zijn wat betekent dat er voor het Bilderdijkpark en de Bilderdijkkade een verkeersplan moest worden opgesteld per fase.
Bekijk project

Aanleg elektra Baden Powellweg–Pieter Calandlaan

In de buurten Zuidwestkwadrant-noord en zuid worden middenspanningskabels aangelegd vanaf de Domela Nieuwenhuizenstraat tot aan de Baden Powellweg. In het tracé wordt de Pieter Calandlaan overgestoken met een boring. Vanaf de Willem Hesselaarweg tot aan de Boden Powellweg wordt een kabeltracé gegraven in het trottoir waarna de kabels worden ingetrokken. Voor dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en hebben wij het BLVC-plan opgesteld.
Bekijk project

Vervangen gasleiding Keizersgracht

Op de Keizersgracht wordt door Van Baarsen, in opdracht van Liander, de gasleiding vervangen aan de evenzijde op het westelijk deel van de grachtengordel. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging van dit project zat hem vooral in het afstemmen met stakeholders, zoals hotels. Daarnaast vormen de éénrichtingswegen van de grachtengordel een complexte puzzel bij het instellen van omleidingen. Ten slotte worden er in het gebied tal van werkzaamheden, zoals de Oranje Loper uitgevoerd waardoor de afstemming van de fasering van essentieel belang is om het gebied te allen tijde bereikbaar te houden.
Bekijk project

Vervangen gasleiding Celebesstraat

Rondom de Borneostraat en de Celebesstraat dient een gietijzeren gasleiding vervangen te worden door Liander. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging van dit project bestond met name uit het omleiden van verkeer door het gebied waarin zich verschillende éénrichtingswegen en een trambaan bevindt. Hierdoor was het een hele puzzel om voor elke modaliteit een passende omleiding te bedenken.
Bekijk project

Aanleg elektra Louis Raemaekersstraat

In de omgeving van de Louis Raemaekersstraat wordt een nieuw elektratracé aangelegd en wordt het oude tracé verwijderd om het net te verzwaren voor nieuwe woningen. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging van dit project bestond voornamelijk uit het uitdenken van een fasering waarin het aanleggen van een nieuw tracé en het verwijderen van een oud tracé zo efficiënt mogelijk kon worden uitgevoerd.
Bekijk project

Tijdelijke inrichting Hondsrugweg

In de eerste maanden van 2023 worden de Hondsrugweg, de Laarderhoogtweg en de Hullenbergweg aangepast zodat er ruimte gemaakt wordt voor de kavelontwikkeling aan de Hettenheuvelweg, Laarderhoogtweg, Hullenbergweg en het Bullenwijkpad. Voor de realisatie van de nieuwe complexen zijn bouwterreinen en veiligheidszones nodig die deels buiten de huidige kavelgrenzen vallen. Deze veiligheidszones vallen ook over de fiets- en voetpaden aan beide zijden van de Hondsrugweg en de Laarderhoogtweg. Binnen dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en het afstemmen met stakeholders en zijn wij vanaf het moment dat het is goedgekeurd betrokken geweest bij het proces. Bij dit project was het met name belangrijk om de diverse verkeersstromen in het gebied langs de werkvakken te leiden.
Bekijk project

Realiseren appartementencomplex Zeeburgerdijk 209-211

Een bestaand pand aan de Zeeburgerdijk 209-211 wordt gesloopt en op deze plaats wordt een nieuwbouwcomplex gebouwd. T.b.v. het realiseren van het appartementencomplex dienen verschillende werkzaamheden gefaseerd te worden uitgevoerd. De sloop - en de nieuwbouw vinden plaats op een locatie waar weinig ruimte is voor het inrichten van een bouwplaats. Tevens loopt er een drukke autoweg en fietspad dicht langs het project. De uitdaging van dit project is dat voor het maken van een bouwplaats het fietspad en het trottoir dient te worden afgesloten. Dit moet worden afgestemd met de gemeente en het fietsverkeer dient te worden omgeleid. Binnen dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en het afstemmen met stakeholders en hebben wij het BLVC-plan opgesteld.
Bekijk project

Aanleg glasvezel Oude Pijp

In De Oude Pijp wordt door Van Gelder Telecom in opdracht van KPN in verschillende fasen een glasvezelnetwerk aangelegd. Om alle huizen aan te kunnen sluiten op het netwerk, worden binnen het projectgebied in alle straten werkzaamheden uitgevoerd. Wij adviseren Van Gelder Telecom bij het opstellen van het BLVC-Plan en het uitdenken van oplossingen. Hiervoor beoordelen wij of binnen straten generieke maatregelen kunnen worden toegepast of dat er maatwerk nodig is.
Bekijk project

Vervangen gasleidingen Prinses Beatrixlaan

In het gebied rondom de Prinses Beatrixlaan in Diemen wordt door Liander de gasleiding vervangen. Hiertoe worden door aannemer Stam&Co werkzaamheden uitgevoerd en zijn wij betrokken geweest bij het opstellen van het BLVC-plan. Voor Diemen is een ander vergunningsproces van toepassing dan voor Amsterdam. De uitdaging voor dit project bestond vooral uit het bereikbaar houden van de woningen rondom het gebied en het bereikbaar houden van het Diemerplein.
Bekijk project

Plaatsing trafostation Reinwardtstraat

Op de Reinwardtstraat wordt een trafostation vernieuwd. T.b.v. de werkzaamheden dient er een tijdelijk trafostation te worden geplaatst welke de capaciteit overneemt. Tevens dienen er nieuwe elektrakabels te worden aangelegd in het trottoir van de Reinwardstraat en de Dapperstraat. Op de Dapperstraat wordt dagelijks een markt georganiseerd. Dit maakt het uitdagend om voldoende ruimte te creëren om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voor dit project hebben wij intensief overleg gevoerd met de aannemer en de gemeente om tot een compromis te komen over de ligging van de kabels en de diverse werkvakken. Deze informatie hebben wij verwerkt in een BLVC-plan.
Bekijk project

Aanpassen openbare ruimte tennispark A9

Het huidige tennispark LTC Strandvliet wordt verplaatst naar het terrein tegenover de Gaasper camping aan de Loosdrechtdreef.  Om het nieuwe tennispark te kunnen bereiken dient de openbare ruimte te worden aangepast. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dienen beide rijbanen van de Loosdrechtdreef te worden afgesloten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee opvolgende weekenden. Voor dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en het afstemmen met stakeholders en hebben wij het BLVC-plan opgesteld en besproken met de WWU-Zuidoost.
Bekijk project

Aanleg elektra Fred. Roeskestraat

Vanaf de Parnassusweg wordt een elektratracé aangelegd via de Fred. Roeskestraat naar de Karperweg nabij de Amstelveenseweg. Hiertoe worden door Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken in opdracht van Liander werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten onder andere boringen onder het Stadionplein en het Zuider Amstelkanaal door. Binnen dit project hebben wij advies gegeven met betrekking tot de fasering, verkeersmaatregelen en het afstemmen met stakeholders. De Zuidas, waar vrijwel altijd grote, omvangrijke projecten spelen, vormt hierin een belangrijke stakeholder waarmee secuur moet worden afgestemd. Daarnaast liggen er rond het tracé zowel verschillende scholen en horeca als het Olympisch stadion. Ten slotte worden er in de Stadionbuurt door verschillende partijen werkzaamheden uitgevoerd waarmee dient te worden afgestemd.
Bekijk project

Herinrichting van der Madeweg

De Van der Madeweg wordt tussen de Spaklerweg en Entrada heringericht door Van Gelder in opdracht van de gemeente Amsterdam. Hierin worden on andere het profiel van de weg aangepast en worden er werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen. De uitdaging in dit project zit hem voornamelijk in het bereikbaar houden van Duivendrecht, waarvoor de Van der Madeweg een belangrijke toegangsweg is. Daarnaast geldt de Van der Madeweg als belangrijke route voor nood- en hulpdiensten. In overleg met Van Gelder en de gemeente is er gekeken naar een optie waarbij de verkeershinder zoveel mogelijk wordt beperkt terwijl de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
Bekijk project

Vervanging gasleidingen Nellestein

In de L-buurt dienen diverse een gietijzeren gasleidingen vervangen te worden door Liander. Wij zijn bij dit project betrokken geweest bij het opstellen van een BLVC-plan. De uitdaging van dit project bestond met name uit het bereikbaar houden van de diverse woontorens voor de bewoners en de nood- en hulpdiensten, maar ook zorgen voor een technisch uitvoerbaar plan. Het gebied is ingericht als autoluw. Hierdoor is er naast de fiets en voetpaden weinig ruimte om nood- en hulpdiensten langs de diverse werkvakken te leiden. Dit vraagt om strakke afspraken met de brandweer en het kort houden van de werkvakken.
Bekijk project

Wil jij op de hoogte blijven van ProPro?

Ontvang informatie over onze projecten en ervaar wat ProPro kan betekenen voor jou.

crossmenu